Územní plán Michalovice

 

REGISTRAČNÍ LIST 
ÚZEMNÍ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:       Územní plán obce Michalovice
Řešení území:   k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek

Číslo (kód) UPD 1) : 88961427
Pořizovatel:               Městský úřad Litoměřice
Stávající orgán:        zastupitelstvo obce
Zhotovitel:                 obchodní jméno nebo název:  Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický  ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
                                    identifikační číslo:>                  13472763
                                    projektant2):                               Ing. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM, 1056

Etapy Akce Datum Poznámka
Zahájení prací
(uzavření smlouvy)
schválení 16.6.2002  
Průzkumy a rozbory3) odevzdání 1.6.2003  
Zadání ÚPD zahájení projednání 7.7.2003  
schválení 8.1.2004  
Koncept řešení ÚDP3) odevzdání 1.6.2004  
zahájení projednání 16.6.2004  
Souborové stanovisko3) schválení 17.2.2005  
Návrh ÚDP odevzdání 1.5.2005  
zahájení projednání 17.5.2005  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 4.10.2005  
schválení návrhu ÚDP4) 24.10.2005  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚDP 9.11.2005  

 Použitá technologie zpracování:          GIS
Měřítko hlavního výkresu:                      1:5000
Lhůty vyhodnocení5):
ÚDP obsahuje zastavitelné území6):  ano
Záznam proveden dne:                          26.1.2015
Zaznamenal(a):                                       Ing. Lukáš Morche
Telefon:                                                     475 657 853
Email:                                                        morche.l@kr-ustecky.cz


1) Nevyplňovat – každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2)
§ 46b odst. 1 zákona.
3)
V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje ozadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4)
4)
Přiložit kopii usnesení o schválení ÚDP nebo její změny.
5) § 16b odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

– Územní plán obce Michalovice (.zip)
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.