Tři kopce Knobloška

 

Stezka skřítka Portáše zastavení 11 – Malíč,Knobloška

“Nejvyšší bod blízkého návrší, není nezapomenutelného rozhledu…”

Vzácní hadi v pověsti, historie o obci, říše zvířat – to vše čeká na jedenáctém zastavení.

 

Bílé stráně u Knoblošky v roce 2012

Faunistický průzkum motýlů lokality – Jiří Spružina

Z geomorfologického hlediska se tato lokalita nachází v celku České středohoří, pod celku Verneřické středohoří, okrsku Litoměřické středohoří. Území Bílých strání u Knoblošky tvoří prudké svahy se západní expozicí, na hraně jižní části se třemi vršky (331 m n. m.), mapový faunistický čtverec 5450. Půda je obohacena erodovaným geologickým podkladem, tvořeným druhohorními slínitými vápenci – tzv. zvonivou opukou. Z hlediska krajinné charakteristiky je tvořena mírnými až prudkými travnatými a křovinatými stráněmi většinou se západní nebo jihozápadní expozicí obklopenými poli, ovocnými sady, loukami a pastvinami. Název „Bílé stráně“ je odvozen od zdaleka viditelné bílé barvy vápenců a opuk, které jsou odkryty pod rostlinným pokryvem ve vyšších částech strání. Stezky vyšlapané zvěří po vrstevnicích, resp. odkryté erozí svahu, tak mají Bílé stráně u Knoblošky – vrcholové partiesvětle šedé až bílé odstíny obdobně jako v nedaleké Národní přírodní památce Bílé stráně u Litoměřic.

 

Příroda

Tři kopce
Tři kopce

Celostátní význam lokality je dán mimo jiné výskytem velkého počtu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, z nichž někteří se zde vyskytují na okraji areálu svého rozšíření. Biotop hostí velmi pestrá společenství xerotermních bylinných společenstev s výskytem mnoha vzácných a ohrožených druhů teplomilných a suchomilných rostlin zejména čeledi vstavačovitých i jiných čeledí, jako jsou např. třemdava bílá, lilie zlatohlávek, plamének přímý, hořec brvitý, hořec křížatý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá, hvězdnice chlumní, pcháč panonský apod. Z tohoto důvodu je lokalita Bílé stráně u Knoblošky dlouhodobě předmětem poměrně intenzivního botanického průzkumu. Nařízením vlády ČR č. 208/2012 b., o vyhlášení evropsky významných lokalit (dále jen EVL), zařazených do evropského seznamu, byly Bílé stráně u Knoblošky začleněny do národního seznamu EVL pod Bílé stráně u Litoměřic (celková plocha 63,9 ha). Prioritním druhem hmyzu rámci systému Natura 2000 je zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). Iniciační průzkum motýlů lokality Knobložka prokázal, že se jedná z biologického hlediska o velice zajímavou lokalitu z mnoha hledisek srovnatelnou například s NPP Bílé stráně. Celkem bylo zjištěno 107 druhů motýlů v 21 čeledích, převážně s denní letovou aktivitou.