Dětské hřiště

Dodavatel: Linhart spol. s.r.o.
Dokončeno v roce 10/ 2008
Náklady dětské hřiště: 396.392,- Kč z dotací.

 

 

 

 

 

Vážení návštěvníci,
toto dětské hřiště bylo vybudováno a dáno vám k dispozici pro využití volného času a radosti vašich dětí.
Pro příjemný ničím nerušený pobyt vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně.

Návštěvní doba:
V období květen až září: 8.00 – 20.00 hodin
V období říjen až duben: 9.00 – 19.00 hodin

 

Provozní řád dětského hřiště
  • Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
  • Používání hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 6 do 99 let.
  • Všem dětem je vstup na pískoviště, houpačky a herní prvky povolen jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby a to takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost svěřených osob.
  • Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí, je vstup zakázán.
  • Úmyslné poškození, zničení a znečištění hřiště a herních prvků je trestné. Každý, kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.

Návštěvník je povinen:

  • Seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování, šetřit a chránit prostory a vybavení hřiště.
  • Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
  • Zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí.

Návštěvníkům je zakázáno:

  • Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoli úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením herních prvků.
  • Používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů. V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru hřiště a herních prvků.

 

Provozovatel:                    Obec Michalovice

                                            IČ: 00526410