Sběr a svoz odpadů

Informování občanů o odpadovém hospodářství ke stažení v PDF ZDE

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Mobilní sběr provádí najaté společnosti spol. BEC odpady.

Výše místního poplatku za odpad v Michalovicích:

V obci Michalovice funguje tzv. lístkový systém, kdy si občané kupují lístky na jednotlivé vývozy odpadních nádob. Poplatek za lístek je 60,- Kč
Možnost zakoupení na OÚ Michalovice v úředních hodinách: Po – 17.00 – 18.00 hodin, Čt – 17.00 – 19.00 hodin        

                                                     

Termíny vývozů sběrných nádob pro období  2021-2022

 

 • Vývoz sběrných nádob na papír:                    1 x 14 dnů (každé sudé pondělí)
 • Vývoz sběrných nádob na plasty:                   1 x týdně   (každou středu)
 • Vývoz sběrných nádob na sklo:                      1 x 28 dnů (ve středu)
 • Vývoz sběrných nádob na komunální odpad: zimní měsíce 1 x týdně (každé úterý), letní měsíce 1 x 14 dnů (každé liché úterý)
Týden Den Datum Barva nálepky, typ svozu
 12 Úterý 22.03.2022  komunální odpad
Středa 23.03.2022  plast
13 Pondělí 28.03.2022  papír
Úterý 29.03.2022 komunální odpad
Středa 30.03.2022  plast
 14 Úterý 05.04.2022  komunální odpad
Středa 06.04.2022 plast
 15 Pondělí 11.04.2022  papír
Úterý 12.04.2022 komunální odpad
Středa 13.04.2022 plast
 16 Úterý 19.04.2022 komunální odpad
Středa 20.04.2022 plast / sklo
 17 Pondělí 25.04.2022  papír
Úterý 26.04.2022 komunální odpad
Středa 27.04.2022 plast
18 Středa 04.05.2022 plast
19 Pondělí 09.05.2022 papír
Úterý 10.05.2022 komunální odpad
Středa 11.05.2022 plast
20 Středa 18.05.2022 plast / sklo
21 Pondělí 23.05.200  papír
Úterý 24.05.2022 komunální odpad
Středa 25.05.2022 plast
22 Středa 01.06.2022  plast / sklo
23 Pondělí 06.06.2022 papír
Úterý 07.06.2022 komunální odpad
Středa 08.06.2022 plast
24   Středa 15.06.2022 plast
25  Pondělí 20.06.2022 papír
Úterý 21.06.2022 komunální odpad
Středa 22.06.2022 plast
26 Středa 29.06.2022 plast/ sklo
27 Pondělí 04.07.2022  papír
Úterý 05.07.2022 komunální odpad
Středa 06.07.2022 plast
28   Středa 13.07.2022 plast
29  Pondělí 18.07.2022  papír
Úterý 19.07.2022 komunální odpad
Středa 20.07.2022 plast
30 Středa 27.07.2022  plast / sklo
31 Pondělí 01.08.2022  papír
Úterý 02.08.2022 komunální odpad
Středa 03.08.2022 plast
32 Středa 10.08.2022 plast
33 Pondělí 15.08.2022 papír
Úterý 16.08.2022 komunální odpad
Středa 17.08.2022 plast
34 Středa 24.08.2022 plast / sklo
35 Pondělí 29.08.2022 papír
Úterý 30.08.2022  komunální odpad
Středa 31.08.2022 plast
36 Středa 07.09.2022  plast
37 Pondělí 12.09.2022  papír
Úterý 13.09.2022 komunální odpad
Středa 14.09.2022  plast
38 Středa 21.09.2022 plast / sklo
39 Pondělí 26.09.2022 papír
Úterý 27.09.2022 komunální odpad
Středa 28.09.2022 plast 
40 Úterý 04.10.2022 komunální odpad
Středa 05.10.2022 plast
41 Pondělí 10.10.2022 papír
Úterý 11.10.2022 komunální odpad
Středa 12.10.2022 plast

 

Komunální odpad se v obecním systému třídí na tyto složky:

1)     sklo

2)     nápojové lahve plastové (PET lahve), ostatní plasty a nápojové kartony

3)     papír

4)     baterie a rozměrově vhodné elektrospotřebiče

5)     objemná složka komunálního odpadu

6)     nebezpečné složky komunálního odpadu

7)     kovový sběr

8)     stavební odpad

9)     biologicky rozložitelný odpad

10)   směsný komunální odpad

11) Použitý kuchyňský olej

1. sklo – do plastových kontejnerů černé barvy se zeleným víkem o objemu 1100 litrů.

2. nápojové lahve plastové (PET lahve), ostatní plasty a nápojové kartony – do plastových kontejnerů černé barvy se žlutým víkem o objemu 1100 litrů.

3. papír – do plastových kontejnerů černé barvy s modrým víkem o objemu 1100 litrů.

Umístění kontejnerů na sklo, papír, PET a kuchyňský olej je v ulici směr OÚ u domu č. popisné 80.

4. Baterie a rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče, kterými jsou: malé domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, hodinky, váhy) zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. notebooky, diáře, kalkulačky, telefony, počítačové periferie – myši,klávesnice)

·         spotřebitelská zařízení (např. rádia, DVD, CD, videorekordéry, MP3 přehrávače)
·         elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky)
·         hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. vláčky, videohry, sportovní měřidla)
·         ostatní střední a drobné elektrospotřebiče (např. lékařské měřicí přístroje)

V prostorách obecního úřadu je umístěn box na drobné elektroodpady. Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje ASEKOL s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. prostřednictvím spol. BEC.Ostatní elektrospotřebiče je možno odvézt bezplatně do sběrného dvora Litoměřice v Nerudově ulici u pokratických závor.

Nebo volat na tel. čísla 723 832 422, 723 814 768 hasiči Vel. Žernoseky po domluvě si pro elektrozařízení přijedou.

5.Objemná složka komunálního odpadu je odpad, který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob na směsný odpad, např. starý nábytek (mimo velkých dřevěných kusů – masiv), koberce, linolea, matrace, sanitární keramika, staré hadry, vysklené okenní rámy, atp.
Do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady, pneumatiky, pračky, sporáky, bojlery, stavební suť, železný šrot, zasklená okna.  

Sběrná místa mobilního sběru objemných složek komunálního odpadu: odložte před svým domem tak, aby tím nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích. V nepřístupných místech je nutno odpady odložit ke komunikaci. Svoz proběhne z míst, odkud se sváží komunální odpad. Posádka svozového vozidla zde osobně přijímá k odvozu objemové složky komunálního odpadu. Termíny mobilního sběru se oznamují na úřední a informačních deskách v obci, veřejným rozhlasem, internetových stránkách, vhozením letáčku do schránky 2x do roka.

6. Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebezpečným odpadem – zejména (řazeno abecedně) akumulátory, akumulátorová kyselina, aceton, baterie, benzin, brzdová kapalina, barviva, čistící prostředky, dehet, fotochemikálie, halonové hasicí přístroje, chladící kapaliny, impregnační prostředky na dřevo, insekticidy, odbarvovače, léky, mazací tuky, nátěrové hmoty (pryskyřice), oleje, olovo a jeho slitiny, odrezovače, pesticidy, petrolej, plechovky se zbytky barev a olejů, pigmenty, rtuť, rozpouštědla, ropné produkty, ředidla, terpentýn, výbojky, zářivky, zdravotnický odpad.

Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný společností pověřenou sběrem nebezpečných odpadů, prováděný v pravidelných intervalech

(2x ročně) na určených místech (označených zastávkách), prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Termíny mobilního sběru se oznamují na úřední a informačních deskách v obci, veřejným rozhlasem, internetových stránkách, vhozením letáčku do schránky.

7. Kovový sběr  
Sběrné místo na dvoře Obecního úřadu Michalovice
– pouze pro kovy,

8. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem, např. ukládáním do kontejnerů a jejich následným odvozem na skládku stavebního odpadu.

Sběrný dvůr Třeboutice

Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů Třeboutice

SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů SONO PLUS s.r.o.

9. Biologicky rozložitelný odpad je listí, tráva, plevel a drobné větve ze zahrad fyzických osob, zbytky ovoce, zeleniny, slupky. Z jara a na podzim nepravidelně přistaven kontejner u tenisového kurtu.

10. Směsný odpad je ta část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech složek.
Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice 110 nebo 240 litrů).
Svoz směsného komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného harmonogramu vždy dne úterý.

kombinovaný letní svoz (květen až září) 1 x za 14 dnů
  zimní svoz (říjen až duben) 1 x za týden
 1. komunální odpad třídit a odkládat na určená místa stanoveným způsobem a v určených termínech.
 2. ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby.
 3.  zajistit pro shromažďování směsného odpadu sběrné nádoby 110 nebo 240 litrů; pro jejich pořízení je možno využít nabídky obecního úřadu.
 4. v chatových osadách využít systému svozových stanovišť
 1. K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
 2. Pořadatelé veřejnosti přístupných akcí jsou povinni v místech konání umístit dostatečný počet sběrných nádob na odpad a po skončení akce zabezpečit jeho odstranění.

11.  Použitý kuchyňský olej

Sběrné místo je na dvoře Obecního úřadu Michalovice

Bezpečnostní pokyny (kód odpadu 20 01 25)

– V případě úniku oleje mimo nádobu ihned kontaktujte:
     1.ČERNOHLÁVEK GROUP, TEL. 777113306
     2. OBECNÍ ÚŘAD, TEL. 414 120 050
     3. TÍSŇOVOU LINKU 112 (nahlášení rozlitého použitého oleje)

DO SBĚRNÉ NÁDOBY:

 • PATŘÍ: Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 • NEPATŘÍ: Směsný (komunální) odpad, sádlo, lůj, motorový olej, plast, sklo, papír, nápojové kartóny, baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotní materiál