naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
občan - úřad
naše obec
ostatní informace
ochrana osobních údajů
krizové kontakty
fotogalerie
sportovní zařízení
napište nám
autor stránek

profil zadavatele

Czech POINT

datové schránky

historické snímky

historické snímky
 

sběr a svoz odpadů


Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpise, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

Mobilní sběr provádí najaté společnosti spol. BEC odpady.

Výše místního poplatku za odpad v Michalovicích:

V obci Michalovice funguje tzv. lístkový systém, kdy si občané kupují lístky na jednotlivé vývozy odpadních nádob. Poplatek za lístek je 55,- Kč

Možnost zakoupení na OÚ Michalovice v úředních hodinách: Po -  17.00 – 18.00 hodin
                                                                                      Čt -  17.00 – 19.00 hodin

nebo v místním obchodě. Otevírací doba:  Po - Pá - 7.00 – 10.00    15.00 – 16.30 hodin
                                                                    So - 7.00 – 10.00

Komunální odpad se v obecním systému třídí na tyto složky:

1)      sklo

2)      nápojové lahve plastové (PET lahve), ostatní plasty a nápojové kartony

3)      papír

4)      baterie a rozměrově vhodné elektrospotřebiče

5)      objemná složka komunálního odpadu

6)      nebezpečné složky komunálního odpadu 


7)      kovový sběr 

8)      stavební odpad 

9)      biologicky rozložitelný odpad 

10)     směsný komunální odpad 1.     sklo – do plastových kontejnerů černé barvy se zeleným víkem o objemu 1100 litrů.
2.     nápojové lahve plastové (PET lahve), ostatní plasty a nápojové kartony – do plastových kontejnerů černé barvy se žlutým víkem o objemu 1100 litrů.
3.     papír – do plastových kontejnerů černé barvy s modrým víkem o objemu 1100 litrů.  

 
Umístění kontejnerů na sklo, papír a PET je v ulici směr OÚ u baráku č. popisné 80.

4.     Baterie a rozměrově vhodné (malé a střední) elektrospotřebiče, kterými jsou:  
·         malé domácí spotřebiče (např. žehličky, mixéry, hodinky, váhy)  
·         zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (např. notebooky, diáře, kalkulačky, telefony, počítačové periferie – myši, klávesnice)  
·         spotřebitelská zařízení (např. rádia, DVD, CD, videorekordéry, MP3 přehrávače)  
·         elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, pily, brusky)  
·         hračky, vybavení pro volný čas a sporty (např. vláčky, videohry, sportovní měřidla)  
·         ostatní střední a drobné elektrospotřebiče (např. lékařské měřicí přístroje)

V prostorách obecního úřadu je umístěn box na drobné elektroodpady.

Zpětný odběr elektrozařízení zajišťuje ASEKOL s.r.o. a ELEKTROVIN a.s. prostřednictvím spol. BEC.

Ostatní elektrospotřebiče je možno odvézt bezplatně do sběrného dvora Litoměřice v Nerudově ulici u pokratických závor.

Nebo volat na tel. čísla  723 832 422, 723 814 768  hasiči Vel. Žernoseky po domluvě si pro elektrozařízení přijedou.  

5.    
Objemná složka komunálního odpadu je odpad,  
který nelze pro jeho rozměry odkládat do sběrných nádob na směsný odpad, např. starý nábytek (mimo velkých dřevěných kusů – masiv), koberce, linolea, matrace, sanitární keramika, staré hadry, vysklené okenní rámy, atp.  
Do kontejneru nepatří: nebezpečné odpady, pneumatiky, pračky, sporáky, bojlery, stavební suť, železný šrot, zasklená okna.  

Sběrná místa mobilního sběru objemných složek komunálního odpadu:
odložte před svým domem tak, aby tím nevzniklo nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích. V nepřístupných místech je nutno odpady odložit ke komunikaci. Svoz proběhne z míst, odkud se sváží komunální odpad. Posádka svozového vozidla zde osobně přijímá k odvozu objemové složky komunálního odpadu. Termíny mobilního sběru se oznamují na úřední a informačních deskách v obci, veřejným rozhlasem, internetových stránkách, vhozením letáčku do schránky 2x do roka.  

6.     Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou  
všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebezpečným odpadem – zejména (řazeno abecedně) akumulátory, akumulátorová kyselina, aceton, baterie, benzin, brzdová kapalina, barviva, čistící prostředky, dehet, fotochemikálie, halonové hasicí přístroje, chladící kapaliny, impregnační prostředky na dřevo, insekticidy, odbarvovače, léky, mazací tuky, nátěrové hmoty (pryskyřice), oleje, olovo a jeho slitiny, odrezovače, pesticidy, petrolej, plechovky se zbytky barev a olejů, pigmenty, rtuť, rozpouštědla, ropné produkty, ředidla, terpentýn, výbojky, zářivky, zdravotnický odpad.

Pravidelný mobilní sběr nebezpečných odpadů je sběr, zajištěný společností pověřenou sběrem nebezpečných odpadů, prováděný v pravidelných intervalech

(2x ročně) na určených místech (označených zastávkách), prostřednictvím speciálního sběrného vozidla. Termíny mobilního sběru se oznamují na úřední a informačních deskách v obci, veřejným rozhlasem, internetových stránkách, vhozením letáčku do schránky.  

7.    
Kovový sběr  

Sběrné místo na dvoře Obecního úřadu Michalovice
– pouze pro kovy,  


8.    
Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.  
Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem, např. ukládáním do kontejnerů a jejich následným odvozem na skládku stavebního odpadu.

Sběrný dvůr Třeboutice

Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů Třeboutice

SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Ceník zneškodnění odpadů na skládce odpadů SONO PLUS s.r.o.

9.    
Biologicky rozložitelný odpad je
listí, tráva, plevel a drobné větve ze zahrad fyzických osob, zbytky ovoce, zeleniny, slupky. Z jara a na podzim nepravidelně přistaven kontejner u tenisového kurtu.  

10.   
Směsný odpad je ta část komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění všech složek.  
Sběrnou nádobou je typizovaná nádoba určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice 110 nebo 240 litrů).  
Svoz směsného komunálního odpadu k odstranění je prováděn podle stanoveného harmonogramu vždy dne úterý.  

kombinovaný .........   letní svoz (květen až září) ……………...         1 x za 14 dnů  
                                  zimní svoz (říjen až duben) ...........……..       1 x za týden  
Osoby jsou povinny:  
a)      komunální odpad třídit a odkládat na určená místa stanoveným způsobem a v určených termínech.  
b)      ukládat do sběrných nádob pouze vytříděné složky komunálního odpadu, odpovídající označení sběrné nádoby.  
c)      zajistit pro shromažďování směsného odpadu sběrné nádoby 110 nebo 240 litrů; pro jejich pořízení je možno využít nabídky obecního úřadu.  
d)      v chatových osadách využít systému svozových stanovišť  

2.      K zajištění bezproblémového chodu systému nakládání s komunálním odpadem, zejména za účelem správného vyprazdňování sběrných nádob se stanoví zákaz zhutňování nebo udupávání odpadu ve sběrných nádobách a povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.  
3.      Pořadatelé veřejnosti přístupných akcí jsou povinni v místech konání umístit dostatečný počet sběrných nádob na odpad a po skončení akce zabezpečit jeho odstranění.  
 

úřední e-deska

profil zadavatele

symboly obce

nové fotografie

Rozsvěcení stromečku a Mikulášská 2016

Dětský den 2015

Masopust 2015

O Držgrešlovi
a Drždukátovi Divadlo HELEMELE

Michalovice hrají
pro DSP Skalice

Přípravy na masopust

Mikulášská 2013

Představení Žáků

Dětský den Pirátská výprava

Stavění máje 2013

Čarodějnice 2012

Masopustní průvod

Rozsvícení stromečku 2011

Mikulášská 2011

Dětský den

Mikulášská besídka

Kroužek šikovné ruce
Kroužek pro děti
Pokácení vrby

Rekonstrukce kuželny

Vystoupení ZUŠ Žalhostice