naše obec

naše obec

menu

úvodní stránka
občan - úřad
naše obec
ostatní informace
ochrana osobních údajů
krizové kontakty
fotogalerie
sportovní zařízení
napište nám
autor stránek

profil zadavatele

Czech POINT

datové schránky

historické snímky

historické snímky
 

Czechpoint


Pracoviště:
OÚ Michalovice

Úřední hodiny:

Pondělí: 17:00 - 18:00

Čtvrtek: 17:00 - 19:00

                                                                 

Co je Czech POINT

Czech POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Tento projekt se snaží soustředit všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty- ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby (ověřené výpisy), tak i převodem písemného dokumentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů). Proto je důležité zajistit širokou síť těchto míst.

Pilotní projket Czech POINT umožnil občanům získat výpisy z těchto registrů: 
- z katastru nemovitostí
- z obchodního rejstříku
- ze živnostenského rejstříku 
V letošním roce dochází k podstatnému navýšení počtu pracovišť Czech POINT a zároveň se rozšiřují služby o vydávání výpisů z rejstříku trestů. 

Od 1.1.2009 je možné vydávat tyto výpisy z registrů: 

Výpis z katastru nemovitostí 
Co dostanete:
Úplný výpis Listu vlastnictví, částečný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Katastrální území, číslo listu vlastnictví, číslo nemovitosti
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč


Výpis z obchodního rejstříku 
Co dostanete: Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč 

Výpis ze živnostenského rejstříku
Co dostanete: Úplný výpis z veřejné části živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
Webový portál registru:
http://www.rzp.cz/
Registr ekonomických subjektů: http://www.info.mfcr.cz/ares/ares.html/
Kolik to bude stát: správní poplatek 100,-Kč za první stránku, za každou další 50,-Kč

Výpis z Rejstříku trestů 
Co dostanete:
Výpis z Rejstříku trestů
Co potřebujete : platný doklad totožnosti 
Jedná se o neveřejnou evidenci informačního systému veřejné správy
Kolik to bude stát: správní poplatek 50,-Kč 
Pokud nebude moci Rejstřík trestů zaslat pověřenému orgánu výpis neprodleně, bude sepsána žádost, kterou musí žadatel opatřit kolkem ve výši 50-Kč a bude odeslána na Rejstřík trestů k vyřízení (pouze v tomto případě kolek). Žadatel musí prokázat totožnost a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat cizincům pouze v případě, že mají přiděleno rodné číslo.

Výpis z bodového hodnocení řidiče 
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. 
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb. 
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. 
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,-Kč a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,- Kč.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. 
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. 
Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. 
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Aktuální dostupnost služeb Czech POINT

Tato stránka zobrazuje dostupnost služeb Czech POINT v závislosti na aktuální funkčnosti služeb cílových rejstříků státní správy.

Služba

Dostupnost

Autorizovaná konverze dokumentů

Služba je dostupná.

Centrální úložiště ověřovacích doložek

Služba je dostupná.

Datové schránky

Služba je dostupná.

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Služba je dostupná.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Služba je dostupná.

Úschovna systému Czech POINT

Služba je dostupná.

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Služba je dostupná.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Služba je dostupná.

Výpis z insolvenčního rejstříku

Služba je dostupná.

Výpis z Katastru nemovitostí

Služba je dostupná.

Výpis z Obchodního rejstříku

Služba je dostupná.

Výpis z Rejstříku trestů

Služba je dostupná.

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Služba je dostupná.

Výpis z Živnostenského rejstříku

Služba je dostupná.

Základní registry

Služba je dostupná.

 

 

 

úřední e-deska

profil zadavatele

symboly obce

nové fotografie

Rozsvěcení stromečku a Mikulášská 2016

Dětský den 2015

Masopust 2015

O Držgrešlovi
a Drždukátovi Divadlo HELEMELE

Michalovice hrají
pro DSP Skalice

Přípravy na masopust

Mikulášská 2013

Představení Žáků

Dětský den Pirátská výprava

Stavění máje 2013

Čarodějnice 2012

Masopustní průvod

Rozsvícení stromečku 2011

Mikulášská 2011

Dětský den

Mikulášská besídka

Kroužek šikovné ruce
Kroužek pro děti
Pokácení vrby

Rekonstrukce kuželny

Vystoupení ZUŠ Žalhostice